Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja:


A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy összefoglalja az ADVOCATUS Bt.. (a továbbiakban: Társaság) által kezelt személyes adatokra vonatkozó legfontosabb adatvédelemi és adatbiztonsági követelményeket, eljárás rendet, továbbá ennek keretében:
- meghatározza az Társaságnál vezetett - személyes adatokat tartalmazó - manuális vagy számítógépes nyilvántartások kezelésének rendjét;
- biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését;
- megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, továbbá
A Szabályzat figyelembe veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Info.tv. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

 

2. Általános szabályok.

A Szabályzat tárgyi hatálya
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál folytatott valamennyi, - személyes adatokat érintő - számítógéppel, vagy automatizált eszközzel végzett és manuális adatkezelésre, továbbá adatfeldolgozásra.

A Szabályzat személyi hatálya
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló - a velük kötött szerződésben rögzített módon vagy a titoktartási nyilatkozat alapján -, illetve a Társaság informatikai rendszerével, szolgáltatásaival más módon kapcsolatba kerülő természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: Külső személy).

Kapcsolódó jogszabályok és belső szabályozási dokumentumok 1. Kapcsolódó jogszabályok
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.),
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
- 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről,
- 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról,
- 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
- 2005. évi CXXXIII. törvény személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
- 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről
- Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK Irányelve a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

 

3. Fogalmak

A Szabályzat alkalmazása során:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;


adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

4. RÉSZLETES SZABÁLYOK


Az adatkezelés célhoz kötöttsége, arányossága és a tájékoztatási kötelezettség
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig - ha az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, ezen időtartam figyelembevételével - kezelhető.
A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 7-10. §-ban és a 17. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatot, okiratot, illetve annak másolatát, valamint a Pmt. 23. §-ában meghatározott bejelentés és adatszolgáltatás teljesítését, valamint az ügyleti megbízás teljesítésének a Pmt. 24. §-a szerinti felfüggesztését igazoló iratot, illetve azok másolatát az adatrögzítéstől, a bejelentéstől (felfüggesztéstől) számított hét évig köteles saját nyilvántartásában megőrizni. A Pmt. 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján - az üzleti kapcsolat létesítésekor kötelező ügyfél-átvilágítás elvégzésekor – a Társaság birtokába jutott adat, okirat, illetve a másolat megőrzési határideje az üzleti kapcsolat megszűnésekor kezdődik.

A Társaság a kötelező ügyfél-átvilágítás során birtokába jutott adatot, okiratot, illetőleg az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését igazoló iratot a pénzügyi információs egységként működő hatóság, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni. Az adatmegőrzési időtartam hatósági megkeresés alapján történő meghosszabbítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az ott meghatározott adatra, okiratra folyamatban lévő vagy a jövőben megindításra kerülő hatósági eljárás lefolytatása érdekében van szükség. A hatósági eljárás jogerős lezárását vagy a megindítani tervezett eljárás meghiúsulását követően a Társaság az adatot, okiratot nyilvántartásából törölni köteles. Az említett hatóságok a hatósági eljárás jogerős lezárásáról és a megindítani tervezett eljárás meghiúsulásáról a Társaságot haladéktalanul kötelesek értesíteni.
A Társaság - a jogszabályon alapuló kötelező adatkezeléseket ide nem értve - kizárólag a vele ügyfélkapcsolatba kerülő személyek olyan személyes adatait kezeli, amelyeket az érintettek a Társaság ingatlanközvetítői tevékenységének végzése során, önkéntesen, szabad elhatározásukból megadnak és azok tekintetében az adatkezeléshez hozzájárulnak, és/vagy a kezelt adatok nyilvánosak.
A Társaság által nyújtott ingatlanközvetítői szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek a Társasággal kötött ingatlanközvetítési megbízási, vagy egyéb szerződések teljesítéséhez, végrehajtásához szükséges személyes adataikat, illetőleg az ingatlanok adatait a Társaság által a tevékenységének végzéséhez rendszeresített, illetve egyedi nyomtatványokon (pl. megbízási-szerződés, megtekintési nyilatkozat, stb.), annak kitöltésével és aláírásával önkéntesen adják meg, amellyel hozzájárulnak a megadott adatoknak a jelen Szabályzatban meghatározott célok szerinti módon történő kezeléséhez.
Az adatkezelés célja a Társaság az adott településen végzett ingatlanközvetítői tevékenység támogatása, eredményességének elősegítése, az ennek során létrejött szerződések teljesítésének, az ezeken alapuló követelések érvényesítésének biztosítása.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait a Társaság az lnfotv.6. § (5) – személyes adat kezelésének szabályai arra az esetre, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna – bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A felsorolt feladatok teljesítéséért az adatkezelő személy vagy a szervezeti egység vezetője felelős.
A meghirdetett állásokra beérkezett önéletrajzok megküldésével az érdeklődők hozzájárulnak a Társaság továbbiakban részletezett adatkezeléséhez. A Társaság az érdeklődők következő adatait kezeli a kapcsolatfelvétel és az állásajánlat ismertetése céljából: név, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, fénykép, önéletrajz tartalmi elemei. Az adatkezelés jogalapja az érintett megküldéssel megadott hozzájárulása. A Társaság alkalmazási, megbízási körébe esőkkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed az adatkezelésre! A Társaság az általa kezelt minden Info. tv. hatálya alá tartozó adatot az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 7 évig tárol, ezt követően az adatokat törli.

Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Az adatkezelés céljából nyilvántartott személyes adatok köre:
Érintett ügyfél esetén: családi és utónév, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító okmány típusa és azonosító száma, állandó lakcím-és tartózkodási cím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám.

Technikai adatok

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Társaság az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata:
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie ) helyezel és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az anovoingatlan.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az anovoingatlan.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is .
A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató ne m törli őket.

Közösségi oldalak

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
• az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
• Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
• Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
• Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A Társaság online rendeléshez, ügyintézéshez és hírlevélhez kapcsolódó adatokat nem kezel.

Kapcsolt weboldalak/adatfeldolgozók

Az anovoingatlan.hu (üzemeletető Advocatus Bt) honlapján keresztül csatlakozik anovohitel.hu weboldalhoz, (üzemeletető: Szokol Kft.) amely ugyancsak nem kezel online rendeléshez, ügyintézéshez és hírlevélhez kapcsolódó adatokat. A személyes adatok a jelen felhasználási feltételekben megjelölt társaságon kívül harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.
A felhasználónak jogában áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14-18. §-aiban meghatározott jogokkal élni, így különösen a megadott személyes adatairól tájékoztatást kérni, azok módosítását, helyesbítését és zárolását kérni, továbbá a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben a info@anovo.hu címen, vagy a következő címekre küldött postai levélben:
Advocatus Bt. 7300 Komló, Hunyadi utca 35.
(Adatkezelés címszóra) továbbá az Info tv. 21. §-a szerint - az ott meghatározott feltételek teljesülése - esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerinti esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és- Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”) vizsgálati eljárást kezdeményezhet. (Jelen Szabályzat 17. pontban megadott címen)

Az adattovábbítás célja, hogy az Anovo Ingatlan körébe tartozó cég, mint címzett hozzájuthasson azon személyes adatokhoz, amelyeket az érintett és közte létrejövő szerződésnek tartalmaznia kell.
Ezen személyes adatok köre a következő:
név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám, állampolgárság, személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím; érdeklődési irány az Anovo Ingatlan által kínált ingatlanok kapcsán (ilyennek minősül különösen a kívánt ingatlan méretére, elhelyezkedésére, felszereltségére vonatkozóan jelzett igények); a Szerződés tekintetében szerződő félnek, illetve azok esetleges képviselőjének minősülő személyek közötti kapcsolat, az esetlegesen megkötött szerződésből eredő adatok, következtetések, munkahely, 1 éven belül eladott másik ingatlan adatai.

 

5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje


Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat a Társaságnál akkor kezelhető,
a) ha ahhoz az érintett írásban önkéntesen és kifejezetten hozzájárult, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a Társaságra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,vagy
c) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
d) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
e) A Társaság által a személyes adat kezelhető további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
f) • ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
g) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
h) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
i) A kiskorú hozzájárulása
j) • a 16. életévét betöltött kiskorú elég érett ahhoz, hogy személyes adatai felett maga is rendelkezhessen, szülői beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás nélkül.
k) • a 14. életévét betöltött, de a 16. évet még el nem érő kiskorú hozzájáruló nyilatkozatához törvényes képviselőjének beleegyezésére vagy utólagos jóváhagyására van szükség, kivéve például az olyan adatkezeléseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerezhet.
l) • a 14 év alatti gyermek jognyilatkozata semmis. Adatai kezeléséhez törvényes képviselője kell, hogy megadja a hozzájárulást.
m) A hozzájárulás vélelmezése
n) Az Infotv. rendelkezései értelmében vélelmezni kell, hogy ha mód lenne rá, az érintett megadná a hozzájárulását, amennyiben valakinek a létfontosságú érdeke védelméhez, személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében szükséges az adatkezelés, mindaddig kezelhetők az érintett személyes adatai, amíg a hozzájárulását nem tudja megadni.
o) • Ha az érintett kérelmére, kezdeményezésére bírósági vagy hatósági eljárás indul, a szükséges személyes adatok tekintetében vélelmezni kell a hozzájárulás megadását.
p) • Egyéb ügyekben kizárólag az érintett által megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulást lehet vélelmezni.
q) • Szintén vélelem áll amellett, hogy a közszereplő a közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárult.
r) A Társaság nem kezel az Infotv. 3. § 3. a) pontja szerinti különleges adatot - faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, szexuális életre, kóros szenvedélyre vonatkozó adat -.

Az érintett tájékoztatása

Az adat felvételekor az érintettel közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Kötelező adatkezelés esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell
• az adatkezelő és az adatfeldolgozó beazonosítható megjelölését,
• az adatkezelés azonosító számát (amennyiben annak adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentése megtörtént), célját és jogalapját,
• az adatkezelés időtartamát,
• a kezelt adatok körét,
• a jogorvoslati lehetőségeket.

Az érintett tájékoztatása történhet:
• a/ Az érintettekkel a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzataiban, eljárásrendjeiben foglaltaknak megfelelő adatfelvételkor, az adatkezelési hozzájárulást tartalmazó dokumentum aláírását megelőzően, amikor tájékoztatást kapnak az adatkezelés tényéről.
• b/ az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is amennyiben az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna.
• Az információk a következők lehetnek:
• az adatgyűjtés ténye,
• az érintettek köre,
• az adatkezelés azonosító száma és az adatgyűjtés célja,
• az adatkezelés időtartama,
• az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
• ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, és van az adatkezelésnek nyilvántartási száma.

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei


Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetne k a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. A z automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre


A Társaságnak nincs olyan partner cége, amellyel együttműködési szerződés keretében a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnének.

 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8. Tájékoztatáshoz való jog


A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkbe n említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

9. Az érintett hozzáféréshez való joga


Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e , és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilye n adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

10.Helyesbítés joga


Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

11.Törléshez való jog


Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

12. Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, e z esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes , és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

13. Adathordozáshoz való jog


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

14. Tiltakozás joga


Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is . Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelye k jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

15. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást


Az érintett jogosult arra, hogy ne te rje dje n ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, ame ly rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

16. Visszavonás joga


Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

17. Bírósághoz fordulás joga


Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

18. Adatvédelmi hatósági eljárás


Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál le he t élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C . Levelezési cím: 1530 Budapest, P f.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E -mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

19. Egyéb rendelkezések


E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Társaság. a hatóságok részére – amennyibe n a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő adatai
A mennyiben megkeresné Társaságunkat, info@anovo.hu és +36 30 474 03 11 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Szokol Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.
Név: Szokol Kft.
Székhely: 7300 Komló, Hunyadi utca 35.
Cégjegyzékszám : 02 09 067948
A bejegyző bíróság megnevezése: Pécsi Törvényszék Cégbíróság
Adószám : 12799484-1-02
Telefon: +36 30 474 03 11

Szokol Zoltán ügyvezető Telefon: +36 30 474 03 11 email: anovo@anovo.hu