Hitelezési alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

 

Adós

a kölcsönt igénybevevő személy, vagy személyek. Minden nagykorú, cselekvőképes magánszemély, aki megfelel a banki adósminősítés szabályainak lehet adós. A kölcsön igénylésekor hiteligénylő, a kölcsönszerződés megkötése után adóssá válik.

Adósminősítés

a Bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza a hitelkérelemről szóló döntését.

Annuitásos (Egyenletes) Törlesztés

olyan törlesztési mód, mely során az ügyfél minden törlesztési ciklusban azonos összegű (devizahitel esetében devizában azonos összegű) törlesztő részletek megfizetését vállalja. Az annuitásos törlesztési mód másik fontos jellemzője, hogy a törlesztés, periódusonként folyamatosan csökkenő kamat, és növekvő tőketartalommal történik.

Árfolyam

a Bank által a Magyar Forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett és napilapokban rendszeresen közzétett, vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. A deviza/deviza közötti árfolyamot (a keresztárfolyamot) mindig a forint árfolyamával szemben jegyzett árfolyamokon keresztül kell értelmezni.

Betét

betéti szerződés, vagy betétlekötési megbízás alapján a Banknál elhelyezett (lekötött) pozitív számlaegyenleg, amely után a Bank a szerződés rendelkezései szerint kamatot fizet, és amelyet a Bank a szerződés rendelkezései szerint fizet vissza a Betétesnek

Biztosíték

az adós kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, egyedi hitel-, illetve kölcsönszerződésben és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt fedezeteket jelenti.

Deviza Kockázat

devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél, a deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam), a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezőtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat.

BUBOR

Budapest Interbank Offered Rate, budapesti bankközi kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga.

Csoportos Beszedés

a jogosult számlatulajdonos az azonos jogcímen kötegelve benyújtott beszedési megbízások átadásával megbízza a számlavezető hitelintézetét, hogy meghatározott összeget a bankszámlája javára és a kötelezettek bankszámlái terhére szedjen be oly módon, hogy azokon feltünteti a terhelés időpontját.

csoportos felhatalmazás

azt a felhatalmazást jelenti, amelyben a Csoportos Beszedési Megbízás kötelezettje felhatalmazza a Megbízás teljesítésére a számláját vezető hitelintézetet, azok benyújtására pedig a jogosultat.

Deviza

külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, bankszámla- és egyéb pénzkövetelés)

Egyenletes Törlesztés

lásd annuitásos törlesztés.

Eladási Árfolyam

az az árfolyam, melyen a Bank Ügyfelének devizát/valutát ad el forint ellenében.

Előtörlesztés / Végtörlesztés

a hitel tőkerészét részben, vagy egészében csökkentő befizetés. Végtörlesztés a teljes fennálló tartozás összegének visszafizetése, amelynek eredményeként a hitelszerződés megszűnik.

Esedékesség Napja

Az az egyedi hitel- illetve kölcsönszerződésben meghatározott nap, amikor az adós a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit teljesíteni köteles.

Értékbecslés

Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendő) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. Bank az általa elfogadott értékbecslők ingatlan értékelését fogadja el a hitelbírálathoz.

Fedezet

gyűjtőfogalom, mely magában foglalja a kölcsön megtérülésének forrásait (pl. az ügyfél jövedelme, a biztosítékok) amelyekből a bank követelése megtérülését várhatja.

Fedezetcsere

a hitel biztosítékául szolgáló ingatlan kivonása a hitelügyletből oly módon, hogy helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek megfelelő ingatlant ajánlanak fel a hitel biztosítékaként.

Felhasználható Hitelkeret

egy adott időpontban a keretjellegű hiteleknél a keretből az ügyfél számára még rendelkezésére álló összeg.

Felhasznált Hitelkeret

egy adott időpontban a keretjellegű hiteleknél a keretből az ügyfél által már felhasznált összeg.

Feltöltődő Jellegű (Rulírozó) Hitelkeret

a korábban igénybevett, de már visszafizetett hitel összegét az ügyfél újból igénybe veheti a rendelkezésre tartási idő alatt.

Fix Kamatozás

fix kamatozás esetén a hitel kamata a futamidő alatt nem változik.

Fogyasztási Kölcsön

a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsön és a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, amennyiben a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenység keretében veszi igénybe.

Folyósítás Napja

az a nap, amikor a Bank a kölcsönt az adós rendelkezésére bocsátja.

Forgalmi Érték

az adott ingatlanra vonatkozóan megállapított olyan érték, amelyen az ingatlan a szabadforgalomban reális időn belül értékesíthető lenne.

Futamidő

az egyedi hitel- illetve kölcsön szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie.

Hátralék (Késedelem)

a fizetési kötelezettségnek a szerződésben meghatározott fizetési határidőig meg nem fizetett része (vagy egésze).

Hitelbírálat

banki belső kockázatelemzési munkafolyamat, amely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a bank által folyósítható hitel nagyságát. A Bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálhatja az igénylő vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét.

Hitelbiztosítéki Érték (Hbé)

a 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletnek megfelelően a hitelbiztosítéki érték valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. Megállapítása során figyelembe kell venni a bank által folyósított kölcsönök hosszú lejáratából származó sajátos kockázatokat, valamint az ingatlannak csak azon tulajdonságait és hozamait, amelyek várhatóan a jövőben bármely tulajdonost megilletnek.

Hitelfedezeti Érték

valamely ingatlannak az óvatos becslés elvén meghatározott forgalmi értéke. Olyan hosszú időtartamú érték, amely lehetővé teszi, hogy az ingatlan a jelzálogjog időtartama alatt kockázatmentes hitelfedezetként szolgáljon, hosszú távú és változatlan értéket képviselve.

Hiteldíj

a Bank hitelezési tevékenysége során az ügyfél által megfizetendő költségek, díjak és jutalékok, melyekről az Ügyféllel kötendő hitelszerződés, kondíciós lista és Üzletszabályzat rendelkezik.

Hitelfelvevő

a Bankkal a hitelszerződést aláíró fél, aki részére a kölcsön folyósítása történik.

Hitelkeret

a Bank által a hitelbírálatot követően – a szerződésre vonatkozó pozitív döntés esetén a hitelbírálat eredményétől függő mértékben – megállapított keretösszeg, amely erejéig az ügyfél a szerződés alapján meghatározott tranzakciókat bonyolíthat.

Hpt.

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

Kamat

az adós által az igénybe vett kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendő, rendszerint időarányosan térítendő pénzösszeg. A kölcsönadott pénz ára. A kamat az egyedi Kölcsönszerződésben meghatározott, százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra.

Kamatláb

a szolgáltatás szerződésben rögzített, éves százalékban kifejezett díja.

Kamatperiódus

a kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon időszak, amely alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó, a kölcsönszerződés szerint nem változhat.

Az az időszak, amely időszak alatt a kamatperiódus kezdő napjára megállapított kamat mértéke nem változik. Az első kamatperiódus az első folyósítás napján kezdődik és a kamatperiódus utolsó Elszámolási napját megelőző napig tart, és az ezt követő napon (Elszámolási nap) kezdődik a második kamatperiódus. A második és minden ezt követő kamatperiódus a Hitelszerződésben meghatározott időtartamig tart. (Az első kamatperiódus tört periódus is lehet.)

Kamattámogatás

olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük.

Késedelmi Kamat

a hitel késedelmes törlesztése esetén az ügyleti kamaton felül fizetendő kamat.

Kezes (Készfizető)

az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A bank csak készfizető kezességvállalást fogad el, ebben az esetben a Kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól hajtsa be.

KHR (központi hitelinformációs rendszer)

/korábbi nevén: Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)/ olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. A KHR nyilvántartásában minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság bekerülhet, ha hitelviszony alanyává válik hitelkérőként, illetve a hitel felvevőjeként. Lakossági ügyfél akkor kerülhet fel a listára, ha legalább a minimálbért kitevő összeg megfizetésével folyamatosan, több mint 90 napon át késlekedik, illetve az is, aki a hitelszerződés kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratit használ (ha mindez okirattal bizonyítható) továbbá kártyacsalást követ el.

Kondíciós lista (más bank és a Hpt. Szóhasználatában: Hirdetmény)

a bankfiókokban (ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségekben) kifüggesztett, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az adóst terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, a kamatszámítás módszerét tartalmazó közlemény.

 

Közjegyzői Okirat

olyan, a közjegyzőkről szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. A hitelszerződés is készülhet közokirati formában, ezt nevezzük kétoldalú közjegyzői okiratnak, ebben az esetben az ügyfél és a bank a közjegyző előtt írja alá a kölcsön nyújtás/visszafizetés feltételeiről szóló okiratot.

Lejárat Napja

az egyedi hitelszerződésben meghatározott határnapot jelenti, ameddig legkésőbb az adósnak a hitelszerződés alapján a Bank irányában fennálló tartozásait meg kell fizetnie.

Likvidációs Érték

az ingatlan esetleges kényszerértékesítése során várható, banki szakértő által meghatározott érték.

Lineáris Törlesztési Mód

a fizetendő törlesztő részlet összege egy kamatperióduson belül hónapról-hónapra csökken. A nyilvántartott hitel törlesztésekor az ügyfélnek azonos összegű tőketörlesztést, és változó összegű kamatot és kezelési költséget fizetnie.

Ingatlanhitel

nem lakáscélú ingatlan vásárlására, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére nyújtott hosszúlejáratú kölcsön.

Lakáshitel

használt és új lakás/ház, lakótelek vásárlására, új lakás/ház építésére, lakáscsere esetén a meglévő lakás/ház értékesítéséig áthidaló hitelként, új lakás/ház vételárának kiegyenlítésére vagy az építkezés befejezésére, valamint a vásárolt vagy meglévő lakás/ház felújítására, bővítésére és korszerűsítésére igényelhető kölcsön.

Magánhitel

az ügyfél a tulajdonában lévı ingatlan fedezete mellett - bármilyen célra felhasználható hitel.

Önerő

a hitel céljának megvalósításához szükséges összegből az ügyfélnek a kölcsönösszegen felül rendelkezésére álló összeg.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)

Magyarországon az összes pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv, melynek célja a bankok gazdálkodásában az óvatosság, körültekintés és megbízhatóság érvényesítése, és a nagyméretű, pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzügyi válságok kialakulásának megakadályozása.

Prolongáció

a szerződés szerinti lejárat meghosszabbítása, az egyéb feltételek változatlanul hagyásával.

Referencia Kamatláb

bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása.

Rendelkezésre Tartási Időszak

azon időszak, amely alatt a hitelkeret az Ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a kölcsön csak ezen időszak alatt folyósítható.

Teljes Hiteldíj

a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő díjakat tartalmazza.

Teljesítési Segéd

az ügynök megbízottja, aki az ügynöki szerződésben foglalt tevékenység ellátásában segédkezik, az ügynök nevében és részére. Elfogadó nyilatkozattal csatlakozik az ügynök ÁSZF-hez, és ezzel a bankhoz. A Csatlakozás csak a Banknak, illetve a PSZÁF felé történő továbbjelentéssel hatályosul.

THM: Teljes Hiteldíj Mutató

egy olyan egységes, minden hitelező által kötelezően használt mutató, amelyből kiderül, hogy az adott hitel felvétele után az adósnak egy év alatt a tőkén túl mekkora összeget kell visszafizetnie. A THM számításnál figyelembe vett és figyelembe nem vett díjakat a kondíciós lista tartalmazza.

Teljes Tartozás

az Ügyfélnek a Bankkal szemben a szerződés alapján fennálló összes, meg nem fizetett tartozása (ideértve a díjakat is), azok kamatai, járulékai és mindazon, Ügyfelet terhelő költségek, melyek a Banknál a szerződéssel és annak érvényesítésével kapcsolatban merülnek fel.

Tőketartozás

az ügyfél részére folyósított kölcsön; a törlesztés megkezdését követően a kamatok, díjak, jutalékok összegét nem tartalmazó, még meg nem fizetett tartozás (ideértve a még esedékessé nem vált tőketartozást is).

Ügyfél

az a természetes- és nem természetes személy, akivel, vagy amellyel a Bank hitelműveletek végzésére jogügyletet köt. Ügyfél továbbá az is, aki (amely) hitelművelet végzésére vonatkozó kérelemmel fordul a Bankhoz, valamint az a harmadik személy, aki (amely) az Ügyfél szerződésszerű teljesítésének biztosítékaként a Bankkal szemben kötelezettséget vállal.

Ügyféltudakozvány

évente egyszer minden adós ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR nyilvántartásban. Ha valaki úgy gondolja, indokolatlanul került fel a listára, kifogással élhet a hitelintézetnél vagy a nyilvántartást vezető BISZ Zrt-nél. A panaszt az adatközpontnak tizenöt napon belül ki kell vizsgálnia, s az eredményről írásban tájékoztatnia az ügyfelet. Ha a beadványnak helyt adnak, két napon belül törölni kell az adatokat a nyilvántartásról.

Ügynök (Külső Értékesítési Partner)

akivel a Bank a definíció és tartalom szerinti tevékenységre szerződést köt, és akit a Bank ügynökként a PSZÁF felé bejelent.

Ügynöki Alkalmazott

az ügynökkel munkaszerződéses kapcsolatban álló személy, akivel az ügynök a vállalkozási tevékenységét végzi.

Változó Kamatozás

a hitel futamideje alatt a kamat - meghatározott időszakonként (kamatperiódus), változik. A változás okait a szerződés részét képező üzletszabályzat tartalmazza.

Vételi Árfolyam

az az árfolyam, melyen a Bank Ügyfelétől devizát/valutát vesz forint ellenében.

Végtörlesztés

lásd előtörlesztés.